రేపు ఆదివారం షష్టి వచ్చింది కావున 5 గుప్పెళ్ళ బియంతో ఇలా చేస్తే మీ దశ దిశ మారి కోటిశ్వర్లు అవుతారు

రేపు ఆదివారం షష్టి వచ్చింది కావున 5 గుప్పెళ్ళ బియంతో ఇలా చేస్తే మీ దశ దిశ మారి కోటిశ్వర్లు అవుతారు.

Top